1 ਜਨਵਰੀ 2023.

ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ:

ਜਿਸ ਲੇਖਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਭੇਜੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

*****

More articles from this author