ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

Additional Director,
Information and Public Relations, Punjab, India.
Phone: (91 - 97800 - 36136)
Email: (
opinder.lamba@gmail.com)

Title
ਆਪ ਮੋਏ ਜਗ ਪਰਲੋ --- ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਨੀ ਭੋਲੀਏ! ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ … --- ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਸੂਰਤ ਤੇ ਸੀਰਤ --- ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਬਾਪ ਬੜਾ ਨਾ ਭਈਆ, ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਰੁਪਈਆ --- ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਜੈਕਟ ਨੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁਡਾਏ ... (ਬਾਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ) --- ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ --- ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਖੁੰਝਿਆ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ --- ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਇਹੀ ਹਵਾਲ ਹੋਹਿਗੇ ਤੇਰੇ … --- ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ --- ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਦੋ ਪੈਸੇ ਕੀ ਹੰਡੀਆ ਗਈ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜਾਤ ਪਛਾਤੀ ਗਈ --- ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਸਿੱਖੀ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੰਚ --- ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅਦਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਜ ਨਿਰਾਲੇ --- ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਵਾਈਆਂ --- ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਮੱਦੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨੀਂ ਪਾਇਆ --- ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? --- ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਟੇਵੇ ਨਾ ਪੁੱਗੇ ਤਾਂ ਜੁਗਤ ਲੜਾਈ --- ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ