ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ

Derby, England
(maqsoodpuri@gmail.com)

Title
ਸਵੈਜੀਵਨੀ: ਔਝੜ ਰਾਹੀਂ (ਕਾਂਡ ਚੌਧਵਾਂ: ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਿਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ) --- ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ
ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ: ਔਝੜ ਰਾਹੀਂ: (ਕਾਂਢ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ: ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੀ ਡਰਬੀ ਫੇਰੀ) --- ਹਰਬਖਸ਼ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ
ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ: ਔਝੜ ਰਾਹੀਂ (ਕਾਂਡ ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ: ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿਚ) ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ
ਸਵੈਜੀਵਨੀ: ਔਝੜ ਰਾਹੀਂ (ਕਾਂਡ ਦਸਵਾਂ: ਨਵਾਂ ਨਿਵਾਸ, ਨਵੀਆਂ ਔਕੜਾਂ --- ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ
ਸਵੈਜੀਵਨੀ: ਔਝੜ ਰਾਹੀਂ (ਕਾਂਡ ਨੌਵਾਂ: ਦਾਹੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ) --- ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ
ਸਵੈਜੀਵਨੀ: ਔਝੜ ਰਾਹੀਂ (ਕਾਂਡ ਅੱਠਵਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ਼) --- ਹਰਬਖਸ਼ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ
ਸਵੈਜੀਵਨੀ: ਔਝੜ ਰਾਹੀਂ (ਕਾਂਡ ਸੱਤਵਾਂ: ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਦਾ ਸਾਥ) --- ਹਰਬਖਸ਼ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ
ਸਵੈਜੀਵਨੀ: ਔਝੜ ਰਾਹੀਂ (ਕਾਂਡ ਛੇਵਾਂ: ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ) --- ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ
ਸਵੈਜੀਵਨੀ: ਔਝੜ ਰਾਹੀਂ (ਕਾਂਡ ਪੰਜਵਾਂ: ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ) --- ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ
ਸਵੈਜੀਵਨੀ: ਔਝੜ ਰਾਹੀਂ (ਕਾਂਡ ਚੌਥਾ: ਜਿਹਾ ਦੇਸ ਤਿਹਾ ਭੇਸ) --- ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ
ਸਵੈਜੀਵਨੀ: ਔਝੜ ਰਾਹੀਂ (ਕਾਂਡ ਤੀਜਾ: ਚਿੰਤਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ) --- ਹਰਬਖਸ਼ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ
ਸਵੈਜੀਵਨੀ: ਔਝੜ ਰਾਹੀਂ (ਕਾਂਡ ਦੂਜਾ: ਬਾਪ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਿੱਘ) --- ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ
ਸਵੈਜੀਵਨੀ: ਔਝੜ ਰਾਹੀਂ (ਕਾਂਡ ਪਹਿਲਾ: ਪਹਿਲੀ ਛੋਹ ਪਰਦੇਸ ਦੀ) --- ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ
ਕਹਾਣੀ: ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ --- ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ