ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੈਚ

Vancouver, British Columbia, Canada.
Phone: (604 760 4794)
Email: (pswaich@hotmail.com)